منوی اصلی

مراحل فرآیند برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی


 • 1- دریافت نامه آمادگی دفاع از گروه مربوطه از طریق اتوماسیون با اعلام اطلاعات مربوط به دانشجو، اساتید راهنما و داوران پیشنهادی شامل تلفن همراه و آدرس ایمیل
 • 2- کنترل واحدهای درسی دانشجو توسط کارشناسان آموزش، تایید آمادگی دفاع و اطلاع رسانی به دانشجو از طریق ایمیل یا واتس اپ
 • 3- ارسال فایل pdf پایان نامه توسط دانشجو به کلیه اساتید و معاون آموزشی دانشکده از طریق ایمیل
 • 4- ارسال تایید متن پایان نامه توسط اساتید داور و اصلاحات مورد نیاز به معاون آموزشی دانشکده از طریق ایمیل
 • ارسال فایل مقاله پذیرش شده، ارسال شده برای چاپ و یا پیش نویس مقاله تایید شده توسط استاد راهنما به معاون آموزشی دانشکده از طریق ایمیل توسط دانشجو
 • اعلام حداکثر نمره پایان نامه به معاونت پژوهشی دانشکده جهت صدور نامه و ارسال به آموزش دانشکده
 • 7- هماهنگ نمودن زمان دفاع با واحد مجازی دانشکده توسط آموزش دانشکده
 • 8- صدور دعوت نامه برای اساتید و ارسال آن به همراه فرم نمره دهی پایان نامه از طریق ایمیل یا اتوماسیون
 • 9- برگزاری جلسه دفاه به صورت برخط با شرکت اساتید راهنما، مشاور و داوران و معاون آموزشی دانشکده
 • 10- ارسال عکس فرم های نمرات امضا شده توسط اساتید در انتهای جلسه از طریق واتس اپ به معاون آموزشی دانشکده
 • 11- جمع بندی نمرات و تکمیل فرم نمره پایان نامه و اعلام نمره دانشجو توسط معاون آموزشی دانشکده
 • 12- قرائت متن سوگند نامه توسط دانشجو و نگهداری فیزیک سوگند نامه در آموزش دانشکده جهت امضا در اولین فرصت حضور دانشجو در دانشکده


تبصره: در صورتی که حضور هریک از افراد شرکت کننده در جلسه دفاع در دانشکده امکان پذیر باشد جلسه به صورت نیمه حضوری برگزار خواهد شد ولی مراحل انجام کار طبق فرآیند بالا خواهد بود.100 %