منوی اصلی

تاریخ انجام ارزشیابی پایان ترم 981


          **    قابل توجه دانشجویان گرامی    **

با توجه به اینکه ارزشیابی دانشجو از اساتید  از طریق سیستم سیپاد انجام می گیرد ، لطفا در بازه زمانی 1/10/98 لغایت 20/10/98 با ورود به سامانه مذکور فرمهای ارزشیابی دروس نظری 981 خود را تکمیل نمایید. لازم به ذکر است انجام هرگونه عملیات در سیستم سیپاد منوط به انجام ارزشیابی در بازه زمانی ذکر شده  می باشد.

   اداره آموزش عمومی دانشکده


100 %