منوی اصلی

برنامه کلاسی ورودی 94


1- جبرانی کنترل مسمومیت          دکتر استاد           شنبه 2 آذر 98 کلاس 1،                ساعت 15-13    

2-کلاس نظری فارماسیوتیکس5  دکتر اطیابی         دوشنبه 4 آذر 98 کلاس 1،              ساعت 10-8

3- بازدید از کارخانه،      فارماسیوتیکس عملی 5     دوشنبه 4 آذر 98 ،                              ساعت 17-13

4-امتحان عملی کنترل فیزیکو شیمیایی     یکشنبه و سه شنبه 10و 12 آذر                  ساعت 12-30/8

4-جبرانی کنترل مسمومیت       دکتر عبداللهی       یکشنبه و سه شنبه 24 و26 آذر 98  ساعت 12-10

100 %