منوی اصلی

انتخاب واحد دانشجویان Ph.D و دستیاران ورودی 98

انتخاب واحد نیمسال اول 99-98،تاریخ چهارشنبه10مهر و شنبه 13 مهر ماه می باشد.


                                                                دفترآموزش تخصصی و تحصیلات تکمیلی

100 %