منوی اصلی

قابل توجه دانشجویان دوره عمومی_ تقویم و برنامه درسی نیمسال دوم98-97

قابل توجه دانشجویان دوره عمومی_ تقویم و برنامه درسی نیمسال دوم98-97

دانشجویان محترم تقویم و برنامه درسی نیمسال دوم 98-97 بر روی سایت دانشکده قسمت معاونت آموزش عمومی – برنامه درسی و تابلوی اداره آموزش عمومی قابل دسترسی است.

اداره آموزش عمومی


100 %