منوی اصلی

خیلی مهم - قابل توجه دانشجویان ورودی ۹۴ به بعد

منابع آزمون جامع 180 واحدی بر روی سایت دانشکده، قسمت معاونتها، معاونت آموزش عمومی ، سرفصل دروس و تابلوی اداره آموزش عمومی قابل دسترسی میباشد.

                                                             

                                                                باتشکر- امامی فر  

                                                           سرپرست اداره آموزش عمومی

100 %