منوی اصلی

جلسه بازاریابی و ساماندهی وضعیت آموزشی دانشجویان بین الملل دانشکده برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، این جلسه با حضور دکتر محمد شریف زاده رئیس دانشکده، دکتر محمد رضا ادهمی معاون بین الملل دانشکده، دکتر وحید ضیایی معاون آموزشی پردیس بین الملل، دکتر معماری مدیر توسعه امور بین الملل، دکتر عفت سوری معاون آموزشی عمومی دانشکده، دکتر علیرضا وطن آرا معاون تخصصی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و جمعی از اساتید 31 اردیبهشت 99 در سالن کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه پس از بحث و بررسی، مباحث مورد نظر به شرح: امکان سنجی همکاری مشترک با دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران در خصوص آموزش دانشجویان بین الملل- ایجاد شبکه بازاریابی اختصاصی داروسازی با همکاری معاونت توسعه امور بین الملل- امکان سنجی برگزاری دوره های آموزشی موجود به صورت مجازی و حضوری مقرر شد.100 %