منوی اصلی

کارگاه آموزشی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان ویژه پرسنل قراردادی در دانشکده برگزار شد.

کارگاه سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور آموزش فرآیند ارزیابی کارکنان به صورت الکترونیکی،  یکشنبه 20 بهمن 98 در دانشکده  برگزار شد. در این کارگاه در خصوص فرآیند انجام خودارزیابی، نحوه تکمیل فرم‌های خودارزیابی در سامانه مذکور و امتیازدهی شاخص های تعریف شده، آموزش‌های لازم ارائه شد.

100 %