منوی اصلی

سیمنار گروه زیست مواد دارویی در دانشکده برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشکده داروسازی، سمینار گروه زیست مواد دارویی در 15 بهمن98 با ارائه دکتر مبینا میرجانی دستیار گروه در حضور جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار شد.

دکتر میرجانی گفت: تحریک دو گیرنده CTLA-4 و PD-1 که از خانواده CD28/B7 است باعث مهار تکثیر سلول های T، مهار ساخت IFN-γ، TNF-α و IL-2 و همچنین کاهش بقاء سلول های T می­گردد. این دو گیرنده بصورت طبیعی بر روی سلول های T بیان شده و باعث جلوگیری از وقوع خود ایمنی در بدن می شوند لیکن سلول های سرطانی با بیان بیش از حد لیگاند این گیرنده ها بر سطح خود، باعث فعال سازی بیش از اندازه این مسیرهای مهاری و در نتیجه سرکوب پاسخ ایمنی علیه تومورسل ها می شوند. آنتی بادی های مهارکننده این گیرنده ها و در سال های اخیر وارد بازار دارویی شده و اثرات درمانی قابل توجه ای از خود نشان داده اند. در این میان، آنتی بادی های مهارکننده PD-1 یا PD-L1 بدلیل عوارض جانبی کمتر نسبت به مهارکننده های CTLA-4 در مطالعات حیوانی و بالین، مورد توجه بیشتر قرار گرفته اند.

وی گفت: مونوکلونال آنتی بادی های مهارکننده PD-1 یا PD-L1 مانند سایر داروهای با ساختار آنتی بادی معایبی از جمله انتشار ناکافی به بافت توموری، پایداری کم در محیط خارجی، ایمونوژنیک بودن و هزینه بالای ساخت به همراه دارند. این معایب منجر به تلاش برای یافتن یک جایگزین مناسب برای آنتی بادی های مهار کننده PD-1 یا PD-L1 شده است. تعداد زیادی small molecule و ترکیبات پپتیدی در سال های اخیر بعنوان جایگزین این آنتی بادی ها معرفی شده اند. در این مطالعه، هدف طراحی نانوذرات پلیمری جهت رسانش توالی پپتیدی NYSKPTDRQYHF بعنوان ترکیب مهار کننده گیرنده PD-L1 می باشد.


100 %