منوی اصلی

اساتید دانشگاه Ljubljana اسلوونی از دانشکده بازدید کردند.

مدیر گروه بیوتکنولوژی دارویی Prof. Borut Strukelj و استاد گروه بیولوژی دارویی Prof. Samo Kreft دانشکده داروسازی دانشگاه Ljubljana  کشور اسلوونی 22 آبان 98 از دانشکده داروسازی بازدید و با رئیس دانشکده، معاون بین الملل و جمعی از اعضای هیات علمی در خصوص مبادلات علمی به بحث و گفتگو پرداختند. در ابتدا دکتر محمد شریف زاده رئیس دانشکده ضمن خیر مقدم به مهمانان درباره فعالیت‌ها، ظرفیت ها و توانمندی های دانشکده صحبت کرد. سپس دکتر حمید رضا ادهمی، معاون بین الملل گزارشی کوتاه از دانشکده به مهمانان ارائه کرد. در این نشست بازدید کنندگان ضمن تمایل به برقراری همکاری های مشترک علمی و پژوهشی، تبادل استاد و دانشجو در قالب برنامه Erasmus به پرسش و پاسخ در خصوص کوریکولوم آموزشی دوره های عمومی و تخصصی پرداختند. در پایان از دپارتمان ها و آزمایشگاه های مختلف بازدید و با فعالیت های اعضای هیات علمی در زمینه های مختلف آشنا شدند.

                                                                                                                      گالری عکس

100 %