منوی اصلی

دکتر محمدحسین پورغریب دبیر جشنواره ورزشی جامعه پزشکی سراسر کشور: جشنواره ورزشي با شعار "سلامت جامعه پزشکی و مردم با فعالیت ورزشی منظم" برگزار می شود.


دکتر محمدحسین پورغریب دبیر جشنواره ورزشی جامعه پزشکی سراسر کشور: جشنواره ورزشي با شعار "سلامت جامعه پزشکی و مردم با فعالیت ورزشی منظم" برگزار می شود.

لینک خبر: https://vsca.tums.ac.ir/Show/ArticleId/9313

100 %