منوی اصلی

فعالیت مدرسه تابستانی بین الملل در دانشکده داروسازی آغاز شد.


مدرسه تابستانی بین الملل مورخ 22 تیر ماه سال 98 تحت نظر کمیته تبادل دانشجویی انجمن دانشجویان داروسازی ایفسا (IPhSA) فعالیتش را در دانشکده داروسازی آغاز کرد. دانشجویان بین الملل دوره های خود را در رشته های اقتصاد و مدیریت دارو، بیوتکنولوژی دارویی، شیمی دارویی و داروسازی بالینی زیر نظر گروه های مربوطه می گذرانند.

                                                                                                              گالری عکس


100 %