منوی اصلی

مشکات ترکمانیان عضو گروه جوانان شبکه جهانی کارکنان سلامت سازمان جهانی بهداشت (GHWN) شد.

مشکات ترکمانیان دانشجو فعال دانشکده داروسازی در برنامه های بین المللی دانشجویی، به عنوان عضوی از کارگروه جوانان شبکه جهانی کارکنان سلامت سازمان جهانی بهداشت برگزیده شده است.

شبکه جهانی کارکنان سلامت به عنوان بستری برای مشاوره و گفتگو ذینفعان و اجرای سیاست گذاری های کارکنان سلامت در جهان جهت به کارگیری استراتژی جهانی منابع انسانی در سازمان بهداشت جهانی عمل می کند.

سازمان جهانی بهداشت ۸ کارگروه مختلف را برای مشاوره به این شبکه تشکیل داده است یکی از آنها کارگروه جوانان است که یک کارگروه بین رشته ای از جوانان از کلیه کشورها است. تمرکز اصلی و فعالیت آن مساله اشتغال جوانان در سیستم سلامت و خدمات اجتماعی است.

دستیابی به این موفقیت را به خانم  ترکمانیان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون داریم.

100 %