منوی اصلی

برگزاری دهمین همایش داروسازی بالینی ایران

دهمین همایش داروسازی بالینی ایران از تاریخ 29 تا 31 خرداد 98 با امتیاز بازآموزی در سالن همایش های رازی برگزار می شود.

100 %