منوی اصلی

شناخت مواد مخدر با رویکرد سم شناسی

 چهارشنبه، 25 اردیبهشت 1398، ساعت 21

مسجد امام علی (ع) کوی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ارائه: میلاد رحیم زادگان (کاندیدای دکتری سم شناسی)

100 %