بخش نشریات

 
سرکار خانم شهناز جعفری       

تلفن :  64121021

 

 
  بخش خدمات فنی و کتب الکترونیکی  
سرکار خانم مرجان جلیلی    
تلفن :  64121018  

 
  بخش امانت و مرجع  
سرکار خانم شراره شریفی پور   
تلفن : 64121019  
سرکار خانم هاجر شعبانی
آقای وحید اوتادی


 
  بخش انتشارات  
آقای ابوالفضل بادکیو
 
تلفن :  64121017